1. Vstuphaydamaky
2. Efir
3. Yidu Tramvayem
4. Message
5. Malanka
6. Meni Zdayetsa
7. 4 Dwory
8. Spokusa
9. Rosa
10. Chorna Strila
11. Leleki
12. Marusya
13 Yikhav Kozak
14. Viter Viye
15. Viter Viye (Hard Work Studio AS One Remix)

Leave a Reply